Rugăciune puternică către Dumnezeu, Atotputernicul, la năvălirea ispitelor și necazurilor

Rugaciune puternica catre Dumnezeu

Unule Dumnezeule, Cel ce Te proslăvești întru Treimea ce închinată, PĂRINTE, FIULE ȘI DUHULE SFINTE, FIREA cea fericită, Ființa cea mai presus de ființă, Bunătate nemăsurată, Visteria bunătăților cea nedeşertată, Adâncul milostivirii cel nemărginit, Noianul iubirii de oameni cel nepovestit, TREIMEA CEA PREASFÂNTĂ și începătoare de viaţă care numai pentru bunătate ai adus toată zidirea cea mai presus de lume și cea din lume, din neființă în ființă și porți grijă de ea și o ții, Care ai izbăvit lumea de înșelăciune, cu bunăvoința TATĂLUI, cu lucrarea CUVÂNTULUI și cu venirea SFÂNTULUI DUH și ai izbăvit firea noastră de păcat.

LUMINEAZĂ-MĂ, DUMNEZULE cel mai presus de lumină; sfințește – mă, DOAMNE CEL mai presus de sfinţenie, curățește-mă, CEL însuşi curat și nestricăcios; îmbunătățește-mă, DUMNEZULE cel în trei ipostasuri, CEL ÎNSUȘI BUN și mai presus de bunătate; îndumnezeieşte-mă pe mine cu darul TĂU, DUMNEZULE cel însuşi adevărat;înviază-mă, CEL viu și fără de moarte;înțelepțeşte-mă, CEL Prea înțelept; întraripează-mă spre dumnezeiasca dorire a dragostei TALE;împrieteneşte-mă cu TINE,DUMNEZULE Cel mai presus de ființă, mai presus de viață și mai presus de lumină, nu mă înstrăina de la bunătatea TA,pentru nevrednicia mea.

Mulțumesc ȚIE, STĂPÂNE, DUMNEZULE ATOTPUTERNICE, că m-ai zidit și ai pus peste mine mâna TA;că minunată s-a făcut cunoștința TA din mine;că m-ai făcut după chipul TĂU și după asemănănare; că mi-ai dăruit dreapta credinţă; că m-ai sfințit cu TAINELE BISERICII; că din tinerețe mă hrănești cu toate bunătățile TALE,CEL ce deschizi mâna TA și umpli toată vietatea de buna TA voință.
CĂ TU EȘTI, DUMNEZULE, IZVORUL bunătăților, ÎNCEPUTUL și SFÂRȘITUL a toate.
TU EȘTI DOMNUL și STĂPÂNUL sufletelor și al trupurilor noastre,al vieţii și al morții, și suflarea tuturor este în mână TA.

Veselești, făcând bine și înțelepțesti, sfătuindu; mâhneşti, usturând ca un DOCTOR ÎNȚELEPT, dar vindeci ca un ICONOM minunat; pedepsești părintește și mângâi iarăși cu blândețe, alungând lenevire noastră.
Slavă Înțelepciunii TALE celei neajunse, slavă Proniei și puterii TALE celei negrăite, slavă iubirii TALE de oameni celei negrăite. Izbăveşte-ne pe noi de toți vrăjmaşii cei văzuți și nevăzuți; mântuiește-ne pe noi de toată ispita;întinde mână ajutătoare și tare,care să ne scoată pe noi din apele cele adânci și din întreitele valuri ale lumii, din adâncul deznădăzduirii celei cumplite; ocârmuieşte viața noastră, CEL CE Ești Iconomul cel mare și Povăţuitorul cel minunat.
Facă-se voia Ta,PREBUNULE, și peste noi , precum în cer și pe pamant;mângâie inima mea cu DULCEAȚA TA cea nespusă, Cel ce ești bucuria cea preaslavită a îngerilor; învăpaiază sufletul meu cu înțelegerea bucuriei și a desfătătării TALE celei veșnice ce va să fie;învredniceşte – mă și acum și după viața aceasta să fiu împreună cu TINE, DOMNUL MEU și DUMNEZUL meu,ca să văd bogăția BUNĂTĂȚII TALE și să dobândesc împărăția Ta,să mă umplu de bunătățile TALE și să privesc FAȚA TA totdeauna.
Așa, ÎMPĂRATE SFINTE,DUMNEZULE PREA BUN, CEL ÎN TREI IPOSTASURI,FĂCĂTORUL meu și ZIDITORULE a toate,învredniceşte – mă bunătăților TALE,pentru rugăciunile PREASFINTEI NĂSCĂTOAR DE DUMNEZEU , ale sfinților îngeri celor cu chip dumnezeiesc și ale tuturor sfinților din veac.

CĂ TU EȘTI începutul a tot darul cel desăvârşit și a toată darea cea bună, mintea cea fără de început și PĂRINTELE LUMINILOR.
TU EȘTI CUVÂNTUL cel iubitor de oameni, DOMNUL IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU CELUI VIU,care ai izbăvit lumea și a neamul omenesc de vrăjmășia potrivnicului.
TU EȘTI DUMNEZEUL CEL MÂNTUITOR, DUHUL CEL SFÂNT, de la care izvorăște toată darea bunătăților la toată zidirea.
Deci,ȚIE UNUIA DUMNEZEU cel lăudat și închinat în TREI IPOSTASURI SE cuvine SLAVĂ, mulțumire și închinăciune, TATĂLUI ȘI FIULUI ȘI SFÂNTULUI DUH, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN.

Filed under: RugaciuniTagged with: