Rugăciunea lui Ioan Diaconul către Sfânta Treime

rugaciunea ioan diaconu sfanta treime

Unule Dumnezeule, Cel ce Te proslăveşti întru Treimea cea închinată, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, Firea cea fericită, Fiinţa cea mai presus de fiinţă, Bunătatea nemăsurată, Visteria bunătăţilor cea nedeşertată, Adâncul milostivirii cel nemărginit, Noianul iubirii de oameni cel nepovestit, Treimea cea preasfântă şi începătoare de viaţă, care numai pentru bunătate ai adus toată zidirea cea mai presus de lume din nefiinţă în fiinţă şi porţi grijă de ea şi o ţii, Care ai izbăvit lumea de înşelăciune cu bunăvoinţa Tatălui, cu lucrarea Cuvăntului şi cu venirea Sfăntului Duh şi ai izbăvit firea noastră de păcat, luminează-mă, Dumnezeule cel mai presus de lumină; sfinţeşte-mă, Doamne Cel mai presus de sfinţenie; curăţeşte-mă, Cel însuşi curat şi nestricăcios; îmbunătăţeşte-mă, Dumnezeule cel în trei ipostasuri, Cel însuşi bun şi mai presus de bunătate; îndumnezeieşte-mă pe mine cu darul Tău, Dumnezeule cel însuşi adevărat; împuterniceşte-mă, Cel tare; înviază-mă Cel viu şi fără de moarte; înţelepţeşte-mă, Cel prea înţelept; întraripează-mă spre dumnezeiasca dorire a dragostei Tale; împrieteneşte-mă cu tine, Dumnezeule cel mai presus de fiinţă, mai presus de viaţă şi mai presus de lumină, şi nu mă înstrăina de la bunătatea Ta, pentru nevrednicia mea.

       Mulţumesc Ţie, Stăpâne, Dumnezeule atotputernice, că mai adus dintru nefiinţă în fiinţă; că m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta; că minunată s-a făcut cunoştinţa Ta din mine; că m-ai făcut după chipul Tău şi după asemănare; că mi-ai dăruit dreapta credinţă; că m-ai sfinţit cu Tainele Bisericii; că din tinereţe mă hrăneşti cu toate bunătăţile Tale, Cel ce deschizi mâna Ta şi umpli toată vietatea de buna Ta voinţă. Că Tu eşti, Dumnezeule, Izvorul bunătăţilor, Începutul şi Sfârşitul a toate. Tu eşti Domnul şi Stăpânul sufletelor şi al trupurilor noastre, al vieţii şi al morţii  şi suflarea tuturor este în mâna Ta. Veseleşti făcând bine şi înţelepţeşti, sfătuind; mâhneşti, usturând ca un Doctor înţelept, dar vindeci ca un Iconom minunat; pedepseşti  părinteşte şi mângâi  iarăşi  cu blândeţe, alungând lenevirea noastră. Slavă înţelepciunii Tale celei neajunse, slavă Proniei şi puterii Tale celei negrăite, slavă iubirii  Tale de oameni celei negrăite.

       Izbăveşte-ne pe noi de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi; mântuieşte-ne pe noi de toată ispita; întinde mână ajutătoare şi tare, care să ne scoată pe noi din apele cele adânci şi din întreitele valuri ale lumii şi din adâncul deznădăjduirii celei cumplite; ocârmuieşte viaţa noastră, Cel ce eşti Iconomul cel mare şi Povăţuitorul cel minunat; facă-se voia Ta, Preabunule, şi peste noi, precum în cer şi pe pământ; mângâie inima mea cu dulceaţa Ta cea nespusă, Cel ce eşti bucuria cea preaslăvită a îngerilor; învăpăiază sufletul meu cu înţelegerea bucuriei şi a desfătării Tale celei veşnice ce va să fie; învredniceşte-mă şi acum şi după viaţa aceasta să fiu împreună cu Tine, Domnul şi Dumnezeul meu, ca să văd bogăţia bunătăţii Tale şi să dobândesc împărăţia Ta, să mă umplu de bunătăţile Tale şi să privesc faţa Ta totdeauna. Aşa, împărate sfinte, Dumnezeule preabun, cel în trei ipostasuri, Făcătorul meu şi Ziditorule a toate, învredniceşte-mă bunătăţilor Tale, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu ale sfinţilor îngeri celor cu chip dumnezeiesc şi ale tuturor sfinţilor din veac. Că Tu eşti începutul şi izvorul a tot  darul cel desăvârşit şi a toată darea cea bună, mintea cea fără de început şi Părintele luminilor. Tu eşti cuvântul cel iubitor de oameni, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Care ai izbăvit lumea şi neamul omenesc de vrăjmăşia potrivnicului. Şi Tu eşti Dumnezeul cel mântuitor, Duhul cel Sfânt, de la Care izvorăşte toată darea bunătăţilor la toată zidirea. Deci, Ţie Unuia Dumnezeu cel lăudat şi închinat  în trei ipostasuri Se cuvine slavă, mulţumire şi închinăciune, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: